List/Grid

Tag Archives: đường thủy nội địa

Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999

Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999

Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ Công trình Giao thông đối với Công trình Giao thông Đường sông

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2004 quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa. 
Nghị định của Chính phủ số 91/2001NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2001NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2001NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điệu kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thuỷ nội địa.