List/Grid

Tag Archives: đường sắt

Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 do Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Nghị định số  55/2006/NĐ-CP ngày 31/05/2006

Nghị định số 55/2006/NĐ-CP ngày 31/05/2006

Nghị định số 55/2006/NĐ-CP ngày 31/05/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tầu hỏa.

Luật đường sắt số 35/2005/QH11

Luật đường sắt số 35/2005/QH11

Luật đường sắt số 35/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt.