List/Grid

Tag Archives: đường dài liên tỉnh

Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT  ngày 17/07/2008

Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2008

Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2008 do Bộ Thông Tin truyền Thông ban hành  về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định.