List/Grid

Tag Archives: Đường bộ

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009 do UBND tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2009.

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008

Thông tư số 23/2008/TT-BCA-C11của Bộ Công an  ngày 14 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định của Chính Phủ số 13/2003/NĐ-CP ngày  19/02/2003

Nghị định của Chính Phủ số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003

Nghị định của Chính Phủ số 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Nghị định số 167/1999/NĐ-CP ngày 26-11-1999

Nghị định số 167/1999/NĐ-CP ngày 26-11-1999

Nghị định số 167/1999/NĐ-CP ngày 26-11-1999 của Chính phủ Quy định Về Tổ chức Quản lý Đường bộ

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…