List/Grid

Tag Archives: đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006

Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006

Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là viên chức)