List/Grid

Tag Archives: đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày  03/08/2010

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2010

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày  03/08/2010  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.