List/Grid

Tag Archives: cung cấp thông tin cho báo chí

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang ban hành ngày 29/07/2008 về chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 21/07/2008 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định số  09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số  09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008  về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.