List/Grid

Tag Archives: cung ứng séc

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP  về cung ứng và sử dụng séc

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP về cung ứng và sử dụng séc

Nghị định của Chính Phủ số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc cung ứng và sử dụng séc, bao gồm : cung ứng, ký phát, chuyển nhượng, bảo lãnh, thanh toán, truy đòi, khởi kiện và các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến séc do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cung ứng