List/Grid

Tag Archives: công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011 của Bộ Giao Thông vận tải ngày 01 tháng 06 năm 2011 Hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không.