List/Grid

Tag Archives: công văn số 2564/BCA-TCVI ngày 22/9/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.