List/Grid

Tag Archives: Công ty TNHH một thành viên

Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010

Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010

Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.