List/Grid

Tag Archives: công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 Chính phủ ban hành  về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài Chính.