List/Grid

Tag Archives: công ty Nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con

Nghị định số 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ chức, quản lý Tổng công ty Nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con