List/Grid

Tag Archives: công trình xây lắp tại doang nghiệp;Thông tư 228/2009/TT-BTC ;dự phòng giảm giá hàng tồn kho;nợ phải thu khó đòi

Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doang nghiệp.