List/Grid

Tag Archives: công trình xăng dầu

Nghị định số 47/1999/NĐ-CP ngày 05-07-1999

Nghị định số 47/1999/NĐ-CP ngày 05-07-1999

Nghị định số 47/1999/NĐ-CP ngày 05-07-1999 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu, ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 17/02/1993 của Chính phủ