List/Grid

Tag Archives: công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/09/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/09/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/09/2008 của Bộ Y Tế ban hành hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ y tế quản lý.