List/Grid

Tag Archives: Công trình giao thông

Quyết định số 977/QĐ-BXD ngày 08/08/2008

Quyết định số 977/QĐ-BXD ngày 08/08/2008

Quyết định số 977/QĐ-BXD ngày 08/08/2008 do Bộ Xây Dựng ban hành Về việc thành lập đoàn công tác liên Bộ  kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông