List/Grid

Tag Archives: công trình ghi công liệt sỹ

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành về việc quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.