List/Grid

Tag Archives: công trình điện

Nghị định của Chính Phủ số 169/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 169/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 169/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 về an toàn điện. Nghị định này quy định về an toàn điện trong sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn đối với con người, các trang thiết bị và công trình điện
Luật Điện Lực 28/2004/QH11

Luật Điện Lực 28/2004/QH11

Luật Điện Lực 28/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.