List/Grid

Tag Archives: công tác thỏa thuận quốc tế

Nghị định của Chính phủ số 26/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 26/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 26/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2008 về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.