List/Grid

Tag Archives: công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 144/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 144/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 144/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.