List/Grid

Tag Archives: công tác dân tộc

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBND-BNV ngày 17/09/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBND-BNV ngày 17/09/2010

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBND-BNV ngày 17/09/2010 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010 do Ủy ban Dân tộc ban hành quy định và hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc