List/Grid

Tag Archives: công tác của TUND TP năm 2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009.