List/Grid

Tag Archives: công tác cơ yếu

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP, ngày 02 tháng 01 năm 2009. Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu.

Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu