List/Grid

Tag Archives: Công nghiệp quốc phòng

Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009

Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009

Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng.