List/Grid

Tag Archives: Công nghệ thông tin

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Quyết định số 10/QĐ-VPCP ngày 06/01/2009

Quyết định số 10/QĐ-VPCP ngày 06/01/2009

Quyết định số 10/QĐ-VPCP ngày 06/01/2009 của Văn phòng Chính phủ. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ.

Quyết định số 10/QĐ-VPCP ngày 06/01/2009

Quyết định số 10/QĐ-VPCP ngày 06/01/2009

Quyết định số 10/QĐ-VPCP ngày 06/01/2009 của Văn phòng Chính phủ. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ.

Nghị định của Chính Phủ số 75/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 75/2003/NĐ-CP ngày 26/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 75/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 về tổ chức và hoạt động của thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật Công nghệ thông tin Số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.