List/Grid

Tag Archives: công nghệ ;khoa học công nghệ

Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009

Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009

Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/09/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa hoc, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học công nghệ.