List/Grid

Tag Archives: công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận

Thông tư 28/2009/TT- BTTTT ngày14/09/2009

Thông tư 28/2009/TT- BTTTT ngày14/09/2009

Thông tư 28/2009/TT- BTTTT ngày14/09/2009 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.