List/Grid

Tag Archives: công lập

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày  31/10/2008

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 31/10/2008 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008

Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 do Chính phủ ban hành về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.