List/Grid

Tag Archives: công chứng viên

Công văn số 1019/BTP-HCTP ngày 14/04/2010

Công văn số 1019/BTP-HCTP ngày 14/04/2010

Công văn số 1019/BTP-HCTP của Bộ Tư Pháp ngày 14/04/2010 về việc ký quỹ để bồi thường trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.

Luật Công chứng số  82/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Công chứng số  82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.