List/Grid

Tag Archives: công chức kiểm toán nhà nước

Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.