List/Grid

Tag Archives: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 846/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

Quyết định số 846/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008

Quyết định số 846/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.