List/Grid

Tag Archives: công ước quốc tế

Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT  ngày 30/3/2011

Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011

Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn Hàng Hải năm 1979 (Công ước SAR 79).