List/Grid

Tag Archives: C/O

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương ban hành quy định về việc Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 do Bộ Công thương ban hành hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế.

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công thương quy định hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/09/2008

Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/09/2008

Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ngày 10/09/2008 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/07/2008 của bộ trưởng Bộ Tài chính… Read more »