List/Grid

Tag Archives: c«ng nghệ

Nghị định số  169/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 169/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 169/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007 về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.