List/Grid

Tag Archives: chuyển Tổng cục thống kê vào Bộ kế hoạch và Đầu tư

Nghị định số 01/2007/NĐ-CP ngày 04/01/2007

Nghị định số 01/2007/NĐ-CP ngày 04/01/2007

Nghị định số 01/2007/NĐ-CP ngày 04/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc chuyển Tổng cục thống kê vào Bộ kế hoạch và Đầu tư.