List/Grid

Tag Archives: chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 63/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xà hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.