List/Grid

Tag Archives: chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu

Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/05/201

Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/05/201

Thông tư 79/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.