List/Grid

Tag Archives: chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011

Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011

Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài Chính ban hành “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty “Trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt Nam”.

Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006

Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006

Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.