List/Grid

Tag Archives: chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006

Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006

Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi , bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.