List/Grid

Tag Archives: chuyến bay chuyên cơ

Thông tư số 75/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư số 75/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư 75/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam.

Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009

Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009

Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.