List/Grid

Tag Archives: chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

Thông tư số 75/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư số 75/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư 75/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam.