List/Grid

Tag Archives: chu kỳ kiểm định từng loại phương tiện đo.

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”  ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ.