List/Grid

Tag Archives: cho vay vốn

Nghị định của Chính Phủ số 163/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xà, phường, thị trấn

Nghị định của Chính Phủ số 163/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xà, phường, thị trấn

Nghị định của Chính Phủ số 163/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xà, phường, thị trấn. Nghị định này quy định cụ thể về đối tượng; trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã.