List/Grid

Tag Archives: cho thuê công ty nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 80/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.