List/Grid

Tag Archives: chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;Thông tư 137/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009;

Thông tư 137/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009

Thông tư 137/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009

Thông tư 137/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTG ngày 02/03/2009 của Thủ tướng chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.