List/Grid

Tag Archives: chính sách khuyến khích xã hội hóa

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008

Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.