List/Grid

Tag Archives: chính sách đối với thân nhân chiến sĩ

Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008

Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008

Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008 quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.