List/Grid

Tag Archives: chính sách đối với sĩ quan biệt phái

Nghị định của Chính Phủ số 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam quy định đối tượng, tiêu chuẩn, phạm vi biệt phái sĩ quan; thẩm quyền, trình tự quyết định biệt phái sĩ quan; nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan biệt phái; trách nhiệm quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái