List/Grid

Tag Archives: chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hưũ hạn một thành viên

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010

Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ ban hành quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hưũ hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.